FullCARD mobilapplikáció – felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató

 1. A felhasználási feltételek tartalma
  1. A jelen felhasználási feltételek a FullCARD Zrt. (6500 Baja, Kölcsey u. 27-29. a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett FullCARD mobilapplikáció (az „Applikáció”) igénybevételének feltételeit tartalmazza, és a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (a „Felhasználó”) között létrejövő szerződés („Szerződés”).
  2. Amennyiben a Felhasználó az Applikáció használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
  3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában az Applikációban tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően az Applikáció bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
  4. Az Applikáció használatának megkezdésével létrejövő Szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető. Az Applikáció működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a Szerződés részét képezi és kötelező minden Felhasználóra.
  5. Bármely, az Applikációtól különböző weboldalnak és applikációnak az Applikációhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 2. Az Applikáció legfontosabb jellemzői és elemei<
  1. Az Applikáció segítségével a Felhasználók kereskedelmi- és szolgáltató egységekre („Üzletek”) vonatkozó, azok igénybevételét elősegítő információkhoz, valamint az Üzletek aktuális marketing ajánlataihoz férhetnek hozzá, illetve az Üzletek által kibocsátott hűség- és/vagy kedvezménykártyákat tárolhatják, valamint rendelhetnek magukhoz elektronikus formában az Applikáció erre kialakított felületein.
  2. A Szerződés 3.6. pontjában megjelölt szolgáltatás, valamint az Applikáció azon szolgáltatásai, amelyek során az Üzletek által elérhetővé tett marketingajánlatok, illetve kedvezménykártyák igénybevételéhez az Applikációban elhelyezett kódoknak a Szolgáltató által kibocsátott virtuális kedvezménykártya olvasóval történő leolvasása szükséges, regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció történhet a Felhasználó neve, neme, e-mail címe, és a regisztrációhoz kapcsolódó jelszava megadásával, vagy a Facebook Connect alkalmazás útján. A Facebook Connect alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Szolgáltató felé a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett.
  3. Az Applikációban a Felhasználók azt alábbi szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá:
   • Üzletkereső: hiperlokális és egyéb paraméterek alapján keresés az Üzletek között, továbbá az Üzletekkel kapcsolatos tájékoztató információk és aktuális marketingajánlatok megtekintése
   • Magazinok: hozzáférés az Üzletek által az Applikációba feltöltött, aktuális marketingajánlatokat tartalmazó magazinokhoz
   • Kuponok: hozzáférés az Üzletek által az Applikációba feltöltött, az Üzletek aktuális marketingajánlatát képező kuponjainak elektronikus változatához, illetve amennyiben az Üzlet a kupont ilyen formában is elérhetővé teszi a Felhasználók számára, úgy a kuponhoz tartozó vagy azt helyettesítő vonalkódhoz, illetve kétdimenziós Quick Response (QR) kódhoz
   • Akciós termék: hozzáférés az Üzletek aktuális marketingajánlatát képező akciós termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó információkhoz
   • Kuponfüzet: hozzáférés több különböző Üzletben igénybe vehető aktuális marketingajánlatot tartalmazó kuponfüzethez
   • Kedvezménykártya: a Felhasználó meglévő kedvezménykártyáinak az Applikációba való feltöltése és tárolása, valamint hozzáférés az Üzletek által kizárólag az Applikáción keresztül elérthetővé tett virtuális kedvezménykártyákhoz.
  4. Az Applikációban a Felhasználók által elérhető tartalmakat, információkat, marketingajánlatokat az Üzletek mindenkor saját maguk helyezi el Szolgáltató rendszerében, ezért az Applikáció működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.
  5. A Szolgáltató által az Applikáció keretében a Felhasználók részére biztosított szolgáltatásokért való felelősség nem terjed ki az információk és marketingajánlatok tartalmára és megjelenésére, valamint azoknak a Felhasználók általi tényleges igénybe vehetőségére.
  6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Applikáció bármely tartalmi elemét bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa abban hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 3. Az Applikáció rendeltetésszerű használata
  1. Az Applikáció kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható.
  2. Az Applikáció egyes elemei és az Applikáció egésze szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A szerzői és iparvédelmi jogok összessége ezen elemeken a Szolgáltatót vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és ezen elemek az Applikáció rendeltetésszerű használatával velejáró futtatásán, képernyőn történő megjelenítésén, és az ezekhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem módosíthatóak vagy használhatóak fel vagy hasznosíthatóak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
  3. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely az Applikáció Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy az Applikáció üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti az Applikáció rendeltetésszerű működtetését.
  4. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja az Applikációt, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá a Felhasználó regisztrációját törölni. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szerződésbe ütköző magatartása, jogszabály megsértése vagy az Applikáció visszaélésszerű használata miatt törölte a Felhasználó regisztrációját és az Applikációban az adott Felhasználóhoz kapcsolódó valamennyi tartalmat, illetve szolgáltatást.
  5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen pont alapján történt regisztráció-törlést követően újra regisztrál, a Felhasználó a Szolgáltatáshoz történő további hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.
  6. A Felhasználó regisztrációjához kapcsolódó jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavaknak vagy profiloknak a Felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért.
 4. Felelősség
  1. Az Applikációban az Üzletek kapcsán megjelenítésre kerülő információk, marketingajánlatok és egyéb tartalmak elhelyezése az Üzletek kizárólagos hatásköre és felelőssége, az Üzletek által az Applikációban megjelenített tartalmakat a Szolgáltató nem ellenőrzi. Szolgáltató erre tekintettel kifejezetten kizárja felelősségét ezen információk és ajánlatok valóságáért, hitelességéért, pontosságáért, elérhetőségéért, valamint a marketingajánlatok Felhasználó általi tényleges igénybe vehetőségének biztosításáért. Szolgáltató kifejezetten kizárja továbbá a felelősségét az Applikációba a Felhasználó, illetve az Üzletek által feltöltött kedvezménykártyák Üzletek általi elfogadásáért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikációban elérhető kedvezménykártyák elfogadásáról az azokat kibocsátó Üzletek mindenkor saját hatáskörükben jogosultak dönteni a saját maguk által meghatározott műszaki és kereskedelmi feltételek keretei között.
  2. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, az Applikáció keretén belül jogsértő tartalom került elhelyezésre, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.
  3. Szolgáltató célkitűzése, hogy az Applikációt a lehető legmagasabb színvonalon működtesse, azonban az Applikáció - ideértve az annak üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
  4. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Szolgáltató kizár továbbá minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
  6. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
  7. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Szerződés bármely okból történő megszűnéséből eredő kárért, különösen, ha a Felhasználó szerződésszegése vagy valamely bíróság, illetve hatóság utasítására törölte a Felhasználó regisztrációját.
 5. A Felhasználó adatainak kezelése
  1. Az Applikációba történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltatóval a regisztráció során közölt személyes adatait a Szolgáltató a lentiekben meghatározottak szerint kezelje.
  2. A Szolgáltató az adatokat az alábbi célokból kezeli: az Applikáció működtetése, ezen belül a Felhasználó azonosítása, a Felhasználói jogosultságok azonosítása, az Applikáció testre szabásának elősegítése, az Applikáció fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése, az Applikáció ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés, az Applikációhoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés, továbbá reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.) a Szolgáltató saját vagy üzleti partnerei ajánlatával, valamint adattovábbítás az Applikációban regisztrációval igénybe vehető egyes marketingajánlatok igénybe vétele során az adott ajánlatot biztosító Üzlet részére.
  3. Kezelt adatok meghatározása: az adatkezelés a Felhasználó által az Applikációba történő regisztráció során megadott adatokra terjed ki.
  4. A Szolgáltató által végzett adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 13/A.§ -ában adott jogszabályi felhatalmazás, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amely az Applikációba történő regisztrációval valósul meg.
  5. A Szolgáltató által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:
   • Az Applikáció regisztrációval igénybe vehető szolgáltatásainak működtetésére vonatkozóan: NAIH-…/2016
   • reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldésére vonatkozóan: NAIH-…/2016
  6. Adatkezelés időtartama: Szolgáltató a Felhasználók adatait az Applikációba történt regisztrációjuk törléséig, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából pedig a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
  7. Adattovábbítás: Szolgáltató a Felhasználó regisztrációkor megadott személyes adatait a kizárólag az Applikáción keresztül igénybe vehető virtuális kedvezménykártyákat kibocsátó azon Üzletek részére továbbítja, amely Üzletek virtuális kedvezménykártyáját a Felhasználó az Applikáción belül magához rendelte. Az adattovábbítás az adott virtuális kedvezménykártya Felhasználó általi törlésével bármikor megszüntethető. Szolgáltató a Felhasználó regisztrációkor megadott személyes adatait továbbítja azon Üzletek részére, amelyekben a Felhasználó az Applikációban elérhető „Kuponok” szolgáltatás keretében vonalkóddal vagy QR kóddal ellátott, kódolvasó általi leolvasással érvényesíthető kupont vált be. A jelen Szerződés megkötésével adott adatkezelési hozzájárulás keretében Felhasználó hozzájárul, hogy az adattovábbítás címzettjei a regisztrációkor megadott e-mail címére reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést küldjenek. Szolgáltató az adattovábbításokról az Info tv-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.
  8. Adatfeldolgozó igénybevétele: A Szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  9. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A Felhasználó írásban bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, annak célját, jogalapját, időtartamát, adatfeldolgozó nevét, címét, tevékenységét, adattovábbítás jogalapját, címzettjét illetően, mely tájékoztatást a Szolgáltató 30 napon belül írásban megadja. A Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszüntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. Amennyiben a Felhasználó az Applikációba történt regisztrációja törlését kívánja, ezt szintén a Szolgáltatótól kérheti, azzal, hogy annak végrehajtása következményeként nem lesz képes az Applikáció regisztrációval igénybe vehető szolgáltatásainak használatára. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek a Felhasználó ezirányú kérelmének kézhezvételét követő 10 munkanapon belül. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Szolgáltató törli továbbá a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Felhasználó kérelmeit e-mailben az info@fullcard.hu címre, levélben pedig a Szolgáltató székhelyének postacímére juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet a Szervező csak akkor tekint hitelesnek és fogad el, ha azt a Felhasználó által az Applikációba történt regisztrációkor megadott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
  10. A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat. 
  11. Az adatok kezelése csak a jelen Szerződésben meghatározott törvényes célok elérése érdekében, az azokhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett. 
  12. A Felhasználók, mint az adatkezelés érintettjei jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 6. A Szerződés megszűnése
  1. A Felhasználó bármikor törölheti az Applikációt mobiltelefonjáról, továbbá az V. pontban foglalt rendelkezések szerint és jogkövetkezményekkel kérheti regisztrációjának törlését a Szolgáltatótól.
  2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a regisztrációval létrejött felhasználói profilt.
  3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

 

Budapest, 2016. augusztus 1.